Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Algemene voorwaarden Fit & Mind

 

Artikel 1 : Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle overeenkomsten tussen Fit & Mind en de klant.
1.2. Door het sluiten van een overeenkomst met, of het afsluiten van een lidmaatschap bij, Fit & Mind verklaart de klant akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden, nader te noemen: “voorwaarden”.
1.3. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden. De klant zal hiervan op de hoogte worden gesteld.
1.4. De voorwaarden worden bij het afsluiten van een lidmaatschap geleverd. Tevens wordt op eerste verzoek van de klant een exemplaar van de voorwaarden toegezonden. Daarnaast zijn de voorwaarden op de website www.fitandmind.nl te raadplegen.
1.5. Indien een bepaling of een gedeelte ervan vernietigd wordt of nietig wordt verklaard, zal alleen die bepaling of dat gedeelte buiten toepassing worden verklaard. De overige bepalingen blijven onverkort van kracht.

 

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst
2.1. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. De klant is verplicht de juiste, nauwkeurige en actuele gegevens te verschaffen die van hem of haar worden verlangd bij het aangaan van de overeenkomst. Indien er sprake is van een wijziging in de (bank)gegevens van de klant, dan is hij/zij verplicht deze wijziging binnen 7 dagen, althans binnen een redelijke termijn, aan Fit & Mind door te geven.
2.2. De klant is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens. Eventuele schade voortvloeiende uit de onjuistheid van de gegevens kan op de klant worden verhaald.
2.3. De aanvaarding geschiedt door het retourneren van een ondertekend inschrijfformulier door klant.
2.4. Fit & Mind behoudt zich het recht om een overeenkomst niet aan te gaan of eventueel te ontbinden. Indien Fit & Mind een beroep doet op het recht tot ontbinden/ weigeren, dan deelt Fit & Mind dit binnen redelijke termijn mede aan de klant.
2.5. Het lidmaatschap bij Fit & Mind is persoonsgebonden en niet-overdraagbaar.
2.6. Ingeval van minderjarigheid is een handtekening van de voogd en/of ouder verplicht.

 

Artikel 3: Gezondheid
3.1. De klant is verplicht Fit & Mind te vergewissen van enige medische klachten tijdens, voor of na de training. Als het lid lichamelijke klachten heeft, zwanger is of een blessure heeft, dan wendt hij/zij zich eerst tot een huisarts. Bij een positief advies van de huisarts kan het lid deelnemen.
3.2. De klant verklaart door ondertekening van het lidmaatschapscontract naar beste weten gezond te zijn en fysiek in staat om de instructies van Fit & Mind zonder schade voor zijn/ haar gezondheid te kunnen opvolgen.
3.3. Fit & Mind is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door een onjuiste en/of onvolledige informatieverstrekking door de klant met betrekking tot de lichamelijke gesteldheid.

 

Artikel 4: Tarieven
4.1. Bij het sluiten van de overeenkomst kan Fit & Mind inschrijfkosten in rekening brengen. De inschrijfkosten staan op het inschrijfformulier vermeld.
4.2. De actuele tarieven staan vermeld op de website.
4.3. Fit & Mind is gerechtigd om maximaal tweemaal per jaar de prijzen te wijzigen. De klant zal van deze tariefwijziging schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Indien de klant niet akkoord wenst te gaan met deze prijswijziging, dan is de klant gerechtigd om binnen 14 dagen na de schriftelijke kennisgeving de overeenkomst schriftelijk, met inachtneming van de opzegtermijn, op te zeggen. Reeds betaalde maanden/ kwartalen lopen door bij deze opzegging.

 

Artikel 5 : Betaling
5.1. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt bepaald of de betaling contant of per bankoverschrijving dient te geschieden door de klant. Het lid ontvangt een bevestiging van de betaling indien hij/ zij dit zelf aangeeft.
5.2. Indien betaling niet tijdig is verricht, verkeert de klant in verzuim en is Fit & Mind bevoegd de klant toegang tot de groepslessen of activiteiten te weigeren. De klant is vanaf datum verzuim wettelijke rente verschuldigd. Bij geen vooruitzicht op betaling is Fit & Mind gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
5.3. Bezwaren tegen de hoogte van de tarieven schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
5.4. Indien de klant langer dan 30 dagen niet aan zijn/ haar betalingsverplichting voldoet, dan is Fit & Mind gerechtigd om de vordering uit handen te geven ter incasso. Alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, de incassokosten, en de gerechtelijke kostenkomen voor rekening van de klant.

© Beckers Juridisch Advies

 

Artikel 6: Duur contract en opzegging
6.1. Een lidmaatschap wordt afgesloten voor de duur van 1 maand of 1 kwartaal. Wanneer de overeenkomst niet met een nieuw ondertekend contract wordt verlengd en niet tijdig is opgezegd, dan geldt het contract voor onbepaalde tijd. Een contract voor onbepaalde tijd kan ten alle tijden schriftelijk of per mail, met inachtneming van de wettelijke termijn van 1 maand worden opgezegd. Voor datum opzegging geldt de datum van ontvangst.
6.2. Het niet volgen van de lessen, danwel ontevredenheid over de lessen geeft de klant geen recht op restitutie van reeds betaalde bedragen.
6.3. Het kwartaalabonnement is niet tussentijds opzegbaar, behoudens in het geval van aantoonbare overmacht aan de zijde van de klant.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1. Fit & Mind is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van klanten opgelopen tijdens de groepsles of activiteit.
7.2. Fit & Mind kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van doelen.
7.3. De klant is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een slechte medische gezondheid of uit het niet opvolgen van instructies gegeven door Fit & Mind.
7.4. De klant vrijwaart Fit & Mind van directe en/of indirecte, materiele en/of immateriële schade die hij/ zij bij anderen veroorzaakt.
7.5. De klant is aansprakelijk voor elk handelen, nalaten en/of vanwege door het lid meegebrachte derde(n), in strijd met de algemeen aanvaarde gedragsregeling. Fit & Mind is alsdan gerechtigd om de overeenkomst per direct te ontbinden, zonder recht van de klant op restitutie van reeds betaalde contributie.
7.6. Fit & Mind is enkel aansprakelijk voor schade die direct het gevolg is van onzorgvuldigheid en/ of ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitleggen van de oefeningen.

 

Artikel 8 – Overmacht, vakanties, wijzigingen lesrooster en algemeen erkende feestdagen
8.1. Ingeval van overmacht is Fit & Mind bevoegd de groepsles op te schorten, zulks door dit aan de klant mede te delen en zonder dat Fit & Mind gehouden is tot schadevergoeding, mits dit in het kader van de redelijkheid en billijkheid niet rechtvaardig zou zijn.
8.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet kan worden toegerekend, omdat zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
8.3. Fit & Mind is in de kerstperiode, de carnavalsperiode en de zomerperiode 1 week gesloten. Deze exacte vakantie van Fit & Mind en de daarmee te vervallen lessen worden binnen redelijke termijn aan de klant medegedeeld. De klant kan de vervallen lessen op een ander tijdstip inhalen.
8.4. Fit & Mind behoudt zich het recht om tussentijds het lesrooster te wijzigen. Het actuele lesrooster wordt telkens bijgehouden op de website www.fitandmind.nl. Tijdens vakanties en/of rustigere periodes is Fit & Mind gerechtigd een aangepast lesrooster te hanteren. Dit zal vooraf worden gecommuniceerd met de klanten via de website en tijdens de groepslessen en/of activiteiten.
8.5. Op algemeen erkende feestdagen gaat de groepsles niet door.
8.6. De omstandigheden zoals in dit artikel opgesomd zijn geen reden voor de klant om de betaling op te schorten, danwel achterwege te laten.

 

Artikel 9 – Privacy
9.1. Alle persoonsgegevens worden gebruikt ter afhandeling van de overeenkomst en zullen op geen enkele wijze aan derden verstrekt worden.
9.2. Fit & Mind verplicht zich jegens de klant om strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot de ontvangen informatie van en over de klant.

 

Artikel 10 – Competentie
10.1. Op alle overeenkomsten met Fit & Mind is het Nederlands recht van toepassing.

Nieuws:

WIJ ZIJN VERHUISD! Vanaf 10 februari  gaan wij verder in een ruimte op de mooiste locatie van Sittard, in het historische klooster Watersley. Deze prachtige locatie ligt aan de rand van Sittard ,  gelegen aan Watersley 1 , 6132 KA Sittard.

Sporten krijgt een hele nieuwe dimensie op deze locatie, waar je na de les gezellig kunt nagenieten in het Proeflokaal, onder het genot van een heerlijke kop koffie.

Voor meer info, zie lesrooster. Schrijf je nu in, er zijn nog enkele plaatsen vrij!

 Volg ons op Facebook en Instagram!

 

Wilt u meer informatie over Pilates, Yoga, Bodyfit, Xcore, Spinning, Powerpump of Mannen60+? Of wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend advies gesprek? Bel of mail dan gerust. 

Naar contact